T. 53, S. 5 (2015)

Mục lục

Articles

Ứng dụng kỹ thuật ghép ảnh panaroma trong mạng cảm biến không dây Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Mạnh Thế 551-567
Phụ thuộc dữ liệu trong mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ sử dụng đại số gia tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Hào, Trương Thị Mỹ Lê 568-582
Ứng dụng phương pháp lựa chọn đặc trưng cho thiết kế hệ phân lớp mờ dựa trên đại số gia tử mở rộng đối với các tập dữ liệu có số chiều lớn Tóm tắt PDF
Phạm Đình Phong 583-597
Nghiên cứu tổng hợp hợp bằng phương pháp chiếu xạ vi sóng và hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất Dibenzo (Phehydrotriazino) AZA-14-CRAO-4-ETE Tóm tắt PDF
To Hải Tùng, Lê Tuấn Anh, Trương Hồng Hiếu, Đào Thị Nhung, Trần Thị Thanh Vân, A.T. Soldatenkov 598-605
Ảnh hưởng của Aminoreductone tới sự sinh trưởng của vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm trong môi trường nuôi cấy và trong sữa Tóm tắt PDF
Vũ Thu Trang 606-614
Chuyển hóa Grycerol thành Polyhydroxyalkanoate nhờ vi khuẩn ưa mặn phân lập từ rừng ngập mặn Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Thược, Nguyễn Thị Vân 615-624
Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện bùn thải đến hiệu quả tiền xử lý bằng siêu âm Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Carine Julcour-Lebigue, Henry Delmas 625-636
Chế tạo, đặc trưng và hình thái cấu trúc của màng Chitosan mang Nifedipine Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Chinh, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Mai, Thái Hoàng 637-645
Nghiên cứu chiết tách dầu từ sinh khối vi tảo họ Botryococcus sp làm nguyên liệu cho quá trình biodiesel Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đăng Toàn, Đinh Thị Ngọ 646-653
Nghiên cứu loại bỏ Cation Ca2+, Mg2+ từ dung dịch nhựa trao đổi ion lewatit mono S108 Tóm tắt PDF
Vũ Thế Ninh, Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phan Ngọc Chức 654-662
Ảnh hưởng của hàm lượng chất xúc tiến naphtenat coban đến quá trình khâu mạch của hệ đóng rắn trên cơ sở vinyleste của nhựa epoxy dian và styren Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều 663-670
Khảo sát ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi phay cao tốc trên máy 5 trục UCP600 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Huy Ninh, Hoàng Tiến Dũng 671-678
Mô hình sử dụng vùng cross-point lý tưởng hai chiều cho nén ảnh không tổn hao Tóm tắt PDF
Đặng Thành Tín, Huỳnh Xuân Cảnh, Trần Anh Khoa 681-694


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP