Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 53, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của hàm lượng chất xúc tiến naphtenat coban đến quá trình khâu mạch của hệ đóng rắn trên cơ sở vinyleste của nhựa epoxy dian và styren

Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của chất xúc tiến cobalt naphlenate đến quá trình khâu mạch cùa hệ đóng rắn trên cơ sở vinyl este của nhựa epoxy dian và nhựa styren dựa trên phương pháp phổ IR. Trong quá trình nghiên cứu, liên kết đôi của acrylat và styren giảm dần. Sự tham gia của liên kết đôi đên quá trình trùng hợp khâu mạch làm ảnh hưởng tới sự đóng rắn và thay đổi tính chất cơ lí của hệ thống vinyleste - styren. Khi thay đổi tỉ lệ khối lượng của chất xúc tiến / nhựa từ 0,025 - 0,1 % đẫn tới làm giảm thời gian đóng rắn, độ chương, tăng phần gel, độ cứng của lớp ngoài.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP