Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 53, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của biến dạng tạp chất cực nguồn tới hoạt động của các tranzito xuyên hầm ngang và dọc

Lưu Thế Vinh, Nguyễn Đăng Chiến

Tóm tắt


Kĩ thuật pha tạp cực nguồn, vật liệu vùng cấm nhỏ và cấu trúc xuyên hầm dọc đang được xem là những phương pháp hiệu quả nhất để khắc phục vấn đề dòng mờ (on-cuưent) tháp trong các tranzito trường xuyên hầm. Nghiên cứu này làm sáng tỏ những ảnh hưởng của nồng độ và độ biến thiên tạp chất cực nguồn tới đặc tính hoạt động của tranzito trường xuyên hầm ngang và dọc sử dụng gecmani có vùng cấm nhỏ, qua đó cho phép so sánh một cách toàn diện các khía cạnh vật lí và đặc tính cùa hai cấu trúc chính cùa tranzito trường xuyên hầm. Nghiên cứu chỉ ra rằng, sự phụ thuộc của dòng mở vào nồng độ tạp chất cực nguồn là như nhau trong cả hai loại tranziio trường xuyên hầm ngang và dọc, ngoại trừ dòng mờ cùa tranzito trường xuyên hầm dọc luôn lớn hơn dòng mở của tranzilo trường xuyên hầm ngang khoảng mười lần. Do mức độ đóng góp khác nhau cùa các thành phần xuyên hẩm ngang và dọc trong vùng điện áp dưới ngưỡng, dộ dốc dưới ngưỡng của tranzito trường xuyên hầm dọc ban đầu giảm ở nồng độ cực nguồn thấp, sau đó tăng ờ nồng độ trung binh, rồi lại giảm ở nồng độ cao. Trong khi đó, độ dốc dưới ngưỡng cùa tranzilo trưồmg xuyên hầm ngang luôn giảm theo hàm mũ khi tăng nồng độ cực nguồn. Với việc giảm dộ biến thiên tạp chất cực nguồn, dòng mờ của tranzito trường xuyên hầm ngang bị giảm mạnh, trong khi dòng mở của tranzito trường xuyên hầm dọc hầu như không đối. Với những thuận lợi cơ bản về dòng mờ, độ dốc dưới nguờng và kỹ thuật chế tạo, các tranzito trường xuyên hầm dọc sử dụng vật liệu vùng cấm nhỏ rất thích hợp dùng cho các mạch tích hợp công suất thấp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP