Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 52, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của bột tái phân tán tới tính chất của vữa xi măng tươi

Phan Văn Tiến

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng cúa một loại phụ gia tái phân tán dạng bột tới tính chât của vữa xi-măng ờ trạng thái tươi. Trong bài báo này, tác dụng cùa bột tái phân tán tới tính dính bám và tính lưu biến của vữa tươi đã được nghiên cứu. Tính dính của vữa được xác định bằng thí nghiệm dính bám, từ thí nghiệm này cường độ dính bám, lực cố kết và sức bám cùa vật liệu được xác định. Tính lưu biến của vữa cũng được xem xét bằng thí nghiệm đo lưu biến. Kết quả thí nghiệm cho thấy tác động cùa phụ gia tái phân tán tới tính dính bám và tính lưu biến của vữa tươi là rất nhỏ, hầu như không đáng kể. Phụ gia tái phân tán dường như chỉ có các tác động gián tiếp và rất nhỏ tới tính chất cùa vữa tươi thông qua sự gia tăng bọt khí trong vật liệu.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP