Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 49, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CACBON, NITƠ VÀ NaCl ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP BACTERIOCIN CỦA CÁC CHỦNG LACTOCOCCUS PĐ14, PĐ2.9 VÀ BV20

Nguyễn Thị Đà, Hoa Thị Minh Tú, Lê Thanh Bình

Tóm tắt


Các chủng Lactococcus PĐ14, BV20, PĐ2.9 có khả năng sinh bacteriocin. Khi nuôi cấy trong môi trường MRS, cả ba chủng này  đều tổng hợp bacteriocin đạt mức cao. Mức  độ  ảnh hưởng của của nguồn C, N, NaCl và nồng độ của chúng đối với các chủng khác nhau. Hoạt tính sinh tổng hợp bacteriocin của chủng PĐ14 đạt cao nhất khi sử dụng môi trường MRS có bổ sung 0,1% (NH4)2HPO4 và 25 g/l sacharose. Hàm lượng C và nguồn N thích hợp cho sinh tổng hợp bacteriocin của chủng BV20 tốt nhất trên môi trường bổ sung 20 g/l sacharose và cả 4 loại muối. Trong khi chủng PĐ2.9 sinh tổng hợp bacteriocin tốt nhất trong môi trường có bổ sung sacharose 15 g/l và có mặt (NH4)2HPO4, NH4H2PO4. NaCl cũng có tác  động khác nhau. Khi nồng độ NaCl tăng dần từ 1 - 6,5%, hoạt tính tổng hợp bacteriocin chủng PĐ14 giảm dần, trong khi  đối với hai chủng BV20 và PĐ2.9, khi bổ sung nồng độ NaCl 1, 2 và 3% không gây ảnh hưởng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP