Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 49, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOÀI CÂY HỌ ĐẬU TRỒNG TRÊN BÃI THẢI KHAI THÁC THAN – MỎ THAN NÚI HỒNG - TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Văn Khôi, Thân Văn Hiệp, Trịnh Đức Công, Trần Đức Thắng, Phạm Thị Thu Hà

Tóm tắt


Polyme siêu hấp thụ nước có ảnh hưởng tích cực lên quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây phân xanh họ đậu đã được lựa chọn trồng. Các công thức trồng CT2, CT3 trung bình có tỉ lệ sống, năng suất sinh khối và năng suất chất xanh vượt trội so với công thức đối chứng. Từ kết quả nghiên cứu trên thấy rằng việc sử dụng polyme siêu hấp thụ nước có hiệu quả cao, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt trên khu vực đổ thải khai thác khoáng sản.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP