Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 48, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng các tham số trong bảng SAM điều kiện đối với phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử

Nguyễn Duy Minh

Tóm tắt


Các phương pháp  điều khiển nào cũng có sai số, tuy nhiên việc hiểu các yếu tố tác  động ảnh hưởng đến sai số và việc làm giảm thiểu tối đa sai số cần được nghiên cứu và giải quyết triệt để. Bài báo này đã chỉ ra sự ảnh hưởng các tham số trong bảng SAM điều kiện của phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử và một giải pháp xác định các tham số ∆f1 và ∆f2 được đề xuất sao cho sai số điều khiển là nhỏ nhất và từ đó xây dựng một bảng SAM tối ưu trong phương pháp điều khiển dựa trên đại số gia tử. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP