Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 48, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng biến đổi sóng con phân tích tín hiệu điện tim dựa trên các điểm kì dị

Nguyễn Hữu Trung

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, các thuật toán dựa vào biến đổi wavelet đã được phát triển và áp dụng thành công vào việc xử lí tín hiệu ở nhiều lĩnh vực khác nhau vì biến đổi wavelet có khả năng phân tích các thuộc tính dừng và quá độ ở tín hiệu, nhất là khả năng phân biệt các thay đổi đột biến ở các tín hiệu. Trong bài báo này, theo điểm xử lí tín hiệu, việc chuẩn đoán thực hiện bằng cách ghi nhận các bất thường ở tín hiệu điện tim (ECG) như các điểm kì dị hay các cấu trúc bất thường.

Bài báo gồm 04 phần ngoài phần giới thiệu. Trong phần thứ hai, biến đổi wavelet, giải tích các điểm kì dị (gãy) và các vết trên cơ sở biến đổi wavelet Haar được giới thiệu một cách ngắn gọn làm cơ sở để áp dụng vào mô hình các đột biến nhằm đề xuất thuật toán phân tích tín hiệu ECG cũng như các kết quả trong ứng dụng tách tín hiệu điện tim của thai nhi từ tín hiệu điện tim của người mẹ trong phần thứ ba. Cuối cùng là các nhận xét và định hướng nghiên cứu tiếp.
Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP