T. 9 (2007)

Mục lục

Bia

Phác qua tình hình nghiên cứu phong trào duy tân ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khánh 9-16
Tìm hiểu thêm về triết lý giáo dục của Trường Đông kinh nghĩa thục Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Tung 24-33
Truyền thống và hoạt động thương mại của người Việt - thực tế lịch sử và nhận thức (Tiếp theo và hết) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng 42-54
Thành Tây Đô và những biến đổi của vùng đất Vĩnh Lộc xưa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy 63-68
Đông Kinh Nghĩa Thục ngôi trường kiểu mới đầu thế kỷ 20, điểm son của giáo dục Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Xuân Lâm 3-8
Quốc dân độc bản của Đông Kinh Nghĩa Thục gương chiếu hậu nền khoa cử nho học Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Kế 17-23
Hệ thống chính quyền thành phố Hà Nội thời Pháp thuộc và vai trò của nó trong quản lý và phát triển đô thị Tóm tắt PDF
Đào Thị Diến 34-41
Một số kinh nghiệm trong phòng chống tham nhũng ở Trung Quốc Tóm tắt PDF
Phùng Thị Huệ 55-62


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP