S. 9 (2012)

Mục lục

Lịch Sử Với Nhà Trường

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC Ở MỸ VÀ CANADA Tóm tắt PDF
Trần Thị Vinh 53-62

Tư Liệu - Đinh Chinh sứ Liệu

TƯ LIỆU VỀ CUỘC ĐÀM THOẠI GIỮA N. CEAUSESCU VÀ I.K.JEGALIN (12-1965) Tóm tắt PDF
Đào Tuấn Thành 63-70

Thông tin

NGƯỜI PHÁP VỚI QUÁ TRÌNH DU NHẬP Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX Tóm tắt PDF
Họ Tên, Saun Kingsley Malarney 3-8,23
VỀ QUÁ TRÌNH KHAI THÁC MỘT SỐ MỎ KIM LOẠI Ở CAO BẰNG CỦA THỰC DÂN PHÁP Tóm tắt PDF
Lê Thị Hương 9-15
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC TRONG NHỮNG NĂM 1954-1965 Tóm tắt PDF
Duy Thị Hải Hường 16-23
PHONG TRÀO DÂN TỘC Ở INDONESIA VÀ MALAYA TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX - MỘT SỐ SO SÁNH Tóm tắt PDF
Lý Tường Vân 38-52


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP