S. 7 (2012)

Mục lục

Lịch Sử Với Nhà Trường

VÀI NÉT VỀ BỘ SÁCH GIÁO KHOA BẬC SƠ HỌC CỦA TRẦN TRỌNG KIM Tóm tắt PDF
Phan Trọng Bầu 60-67

Trao đổi ý kiến

TÊN CHỮ HÁN CỦA HỒ QUÝ LY LÀ GÌ? Tóm tắt PDF
Đinh Văn Tuấn 68-74

Thông tin

TRI THỨC VỀ BIỂN VÀ TƯ DUY HƯỚNG BIỂN QUA MỘT SỐ TRƯỚC TÁC CỦA LÊ QUÝ ĐÔN Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Kim 3-16,29
CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC THỜI NGUYỄN: TIẾP CẬN Từ DANH HIỆU PHÓ BẢNG Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hương Thảo 17-29
BIẾN CHUYỂN KINH TẾ CỦA LÀNG ĐỒNG KỴ (BẮC NINH) TỪ 1986 ĐẾN 2010 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đình Lê 30-36
QUAN HỆ GIỮA CHÚA NGUYỄN VỚI BỒ ĐÀO NHA Ở ĐÀNG TRONG (TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVII) Tóm tắt PDF
Trần Nam Tiến 37-48
ĐỒN THÚ Ở TÂN CƯƠNG THỜI THANH VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Dương Liễm 49-59


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử / Historical Studies ISSN: 0866-7497

VietnamJOL is supported by INASP